Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

, Київ 03:26

Охорона довкілля

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони навколишнього середовища, боротьби зі зміною клімату

Починаючи з 1998 р. співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони навколишнього середовища  спрямоване на боротьбу з погіршенням стану навколишнього середовища і, зокрема, охоплює такі питання, як: ефективний моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану навколишнього середовища; система інформації про стан навколишнього середовища; боротьба з локальним, регіональним та транскордонним забрудненням атмосферного повітря та води; відновлення природного стану навколишнього середовища; стале, ефективне та екологічно безпечне виробництво та використання енергії; безпека промислових підприємств; якість води; зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів; вплив, який здійснює на навколишнє середовище сільське господарство, ерозія ґрунтів та хімічне забруднення; захист лісів; збереження біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а також раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними; глобальні кліматичні зміни; екологічна освіта та виховання; виконання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) тощо.

    9.11.2009 р. під егідою Платформи Східного партнерства «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» було створено панель з питань навколишнього середовища та зміни клімату. Панель сприяє обміну інформацією та досвідом з розвитку та імплементації екологічної та кліматичної політик з метою просування наближення країн «Східного партнерства» до законодавства ЄС у цих сферах.  

Домовленості в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволять вивести співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони навколишнього середовища на новий якісний рівень та сприятимуть подальшій гармонізації законодавчої бази. Наразі сторони співпрацюють в рамках Порядку денного асоціації Україна-ЄС з метою підтримки та підготовки України до імплементації законодавства ЄС, зафіксованого у відповідних додатках Угоди про асоціацію. Відповідно до Порядку денного Україна-ЄС, схваленого Радою співробітництва Україна-ЄС у Люксембурзі 24.06.2013 р., пріоритетами двосторонньої співпраці  є:

 • імплементація Україною основних завдань (стратегії) державної екологічної політики  на період до 2020 року та Національного плану дій з питань навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки з метою забезпечення імплементації програми бюджетної підтримки ЄС;

Прийняття Верховною Радою України у грудні 2010 р. Закону України «Про Основні засади державної екологічної політики на період до 2020 року» дозволило підписати Угоду між Урядом України та ЄК про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» (бюджетна підтримка – 35 млн. євро), що передбачає реалізацію нової екологічної політики на секторальному та регіональному рівні, посилення інституційної спроможності щодо її імплементації, адаптацію природоохоронного законодавства до acquis communautaire, реалізацію Національної екологічної політики в різних сферах природоохоронної галузі. Національний план дій з питань навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр. є основним механізмом імплементації стратегії.

 • посилення адміністративної спроможності на національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи розвиток ефективного інспектування та правозастосування;
 • подальша розробка та імплементація українського законодавства, стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості;
 • розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та ЄС;

Україна як сторона Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Еспоо) здійснює заходи, спрямовані на впровадження норм сучасного європейського законодавства та ефективних адміністративних процедур щодо методів оцінки впливу на навколишнє середовище.   

 • посилення діалогу в рамках спільної робочої групи Україна – ЄС з питань зміни клімату стосовно підготовки та підписання нової глобальної угоди щодо зміни клімату, створення та впровадження системи внутрішньої торгівлі квотами, та розробка заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та пристосування до них;

Україна є учасником програми «Clima East» (термін реалізації – 2013 – 2016 рр.), головним завданням якої є розробка кліматичної політики та підтримка країн-партнерів (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Україна) у реалізації заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів, в адаптації до наслідків зміни клімату. Повна інформація щодо програми розміщена за адресою: http://www.climaeast.eu/partner-countries/ukraine.

 • популяризація сталого розвитку та «зеленої економіки»;
 • підвищення ефективності заходів щодо захисту озонового шару;
 • спільна робота щодо імплементації дорожніх карт з метою досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, що стосуються води, та Цілей Інтегрованого Управління водними ресурсами, використовуючи діалог щодо національної політики в рамках Водної Ініціативи ЄС;
 • забезпечення реалізації Бухарестської конвенції і протоколів до неї та спільна робота зі Сторонами Конвенції для сприяння приєднання Європейського Союзу до Конвенції;
 • робота щодо заснування Спільної системи екологічної інформації в рамках Східного партнерства;
 • здійснення Україною заходів щодо відкриття офісу РЕЦ в Україні, зокрема з метою підвищення обізнаності з питань навколишнього природного середовища та посилення ролі громадянського суспільства у цих питаннях.